وارد شدن به دستگاه یستار سری P

Published: 1400-04-08 in AzaranWeb by AzaranWeb

 

وارد شدن به دستگاه یستار سری P

 

وارد کردن IP کامپیوتر در گستره ی IP یستار سری S (مثلا 192.168.5.1)

تایپ 192.168.5.150 در مرورگر

توجه: اگر پیام Your connection is not private در صفحه ظاهر شد:

کلیک بر روی Advanced

 

 

کلیک بر روی Proceed to 192.168.5.150 (unsafe)

 

 

وارد کردن IP در گستره IP شبکه مشتریIP Address:

وارد کردن سابنت مسک متناسب با IP فوق Subnet Mask:

وارد کردن IP گیت‌وی شبکه مشتری Gateway:

 

کلیک بر روی Next

 

کلیک بر روی Yes

 

 

تغییر IP کامپیوتر به حالت اتوماتیک

تایپ آدرس IP داده شده به یستار سری P در مرورگر

توجه: اگر پیام Your connection is not private در صفحه ظاهر شد:

کلیک بر روی Advanced

 

 

کلیک بر روی Proceed to 192.168.1.155 (unsafe)

 

 

کلیک بر روی Next

وارد کردن نام کاربری (به حروف کوچک و بزرگ، حساس است) Username:

وارد کردن پسورد (حداقل 8 کاراکتر و باید شامل حرف بزرگ، حرف کوچک، عدد)Password:

وارد کردن پسورد بالا Repeat the password:

وارد کردن آدرس ایمیل Email Address:

وارد کردن اسم  Contact Name:

کلیک بر روی Next

 

 

کلیک بر روی Next (تنظیمات ساعت بعدا انجام می‌شود)

 

 

 

کلیک بر روی Next (تنظیمات زبان بعدا انجام می‌شود)

 

 

کلیک بر روی Reboot

کلیک بر روی Yes

 

وارد کردن نام کاربری Username:

وارد کردن پسورد Password:

کلیک بر روی LOG IN

 

فعال کردنI have … :

کلیک بر روی Confirm