OK
OskuiStore

مراکز تلفن سانترال : nec : سيستم تلفنی SL1000 برای محيطهای اداری کوچک رده SMB طراحی و ارايه شده است. اين سوييچ انواع مشترکين تلفني آنالوگ ،ديجيتال، SIP يا IP ( و همچنين ترانک CO, PRI, SIP ) را ارايه و پشتيبانی مي نمايد.

از ديگر ويژگيهاي اين سوييچ ساختار ماجولار و همچنين شبکه سازي با ديگر سوييچهاي تلفني از طريق پروتکل SIPميباشد. از سوي ديگر اين سوييچ توانايي ارايه صندوق صوتي ( Voice Mail ) براي تمامي مشترکين، DHCP ،ACD و VRS را به صورت ذاتي ( Embedded ) دارا مي باشد.

در ادامه برخي از ويژگي هاي سوييچ فوق آورده شده است

 • ترانک ورودي ۱۶ SIP عدد
 • ترانک وروردي ۱۰۰ CO عدد
 • ترانک ورودي ۲ PRI عدد
 • مشترک ۱۶ SIP /IP عدد
 • مشترک ۱۶ Soft Phone عدد
 • مشترک ديجيتال ۹۶ عدد
 • مشترک آنالوگ با نمایشگر ۱۲۸ عدد
آشنایی با مراکز تلفن سانترال NEC برای مجموعه های متوسط و بزرگ

Univerge SV8300 IP PBX

آشنایی با مراکز تلفن سانترال NEC ( قسمت دوم ) : یک سیستم تلفن سانترال کامل و بروز برای مجموعه های متوسط .اين سيستم تلفني براي مجموعه هايي در رده Medium Enterprise شامل سازمانها، شرکتها، هتلها، بيمارستانها و… طراحي و ارايه شده است. سوييچ فوق توانايي پشتيباني از ۱۵۰۰ تا ۷۲۰۰۰ پورت شامل مشترکين و ترانکها دارا مي باشد.

از مهمترين ويژگيهاي اين سوييچ ساختار کامل ماجولار، ارايه تمامي انواع مشترکين و ترانکها و همچنين شبکه سازي با ديگر سوييچهاي تلفني از طريق پروتکلهاي استاندارد مي باشد.

 • ترانکهای TDM :PRI – BRI – CO – E&M
 • ترانکهای IP :SIP
 • مشترکين TDM :Analog – Digital
 • مشترکين IP Based :IP Business – SIP
 • پروتکلهای شبکه سازیبا ديگر سوييچها: SIP – Q.Sig
 • پروتکلهای شبکه سازی با سوييچهای NEC (Feature Reach) :CCIS
 • اين سوييچ توانايي ارايه Voice Mail، DHCP، ACD و VRS را به صورت ذاتي دارار م يباشد. همچنين قابليتهاي Unified Communication و Multi Media IP Contact Center با استفاده از نرم افزارهای شرکت NEC ارائه میشود.

EUniverge SV8500 IP PBX

آشنایی با مراکز تلفن سانترال NEC ( قسمت دوم ) : یک سیستم تلفن سانترال کامل و بروز برای مجموعه های بزرگ .اين سيستم تلفني براي مجموعه هايي در رده Large Enterprise شامل سازمانها، شرکتها، هتلها، بيمارستانها و …( طراحي و ارايه شده است. سوييچ فوق توانايي پشتيباني از ۶۰۰۰ تا ۱۹۲۰۰۰ پورت )شامل مشترکين و ترانکها دارا مي باشد.

از مهمترين ويژگيهاي اين سوييچ ساختار کامل ماجولار، ارايه تمامي انواع مشترکين و ترانکها و همچنين شبکه سازي با ديگر سوييچهاي تلفني از طريق پروتکلهاي استاندارد مي باشد.

 • ترانکهای TDM :PRI – BRI – CO – E&M
 • ترانکهای IP :SIP
 • مشترکين TDM :Analog – Digital
 • مشترکين IP Based :IP Business – SIP
 • پروتکلهای شبکه سازیبا ديگر سوييچها: SIP – Q.Sig
 • پروتکلهای شبکه سازی با سوييچهای NEC (Feature Reach) :CCIS
 • از سوي ديگر اين سوييچ توانايي ارايه Voice Mail ،ACD،VRS،Unified Communication و Multi Media IP Contact Center را با استفاده از نرم افزارهای شرکت NEC دارا مي باشد.